Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tesáre

Tesáre


Pozvánka na zasadanie 30.11.2015

Starosta obce Tesáre

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods.4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

V. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TESÁROCH,

ktoré sa bude konať

dňa 30.11. 2015 o 19:00 hodine

v malej zasadačke Obecného úradu v Tesároch

s nasledovným programom:

 

1.Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                        /starosta/

2.Voľba komisií /návrhová /                                                                                          /starosta/

3.Odsúhlasenie programu zasadnutia OcZ                                                                   /starosta/

4.Kontrola plnenia uznesení                                                                                          /hl. kontrolór/

5.Odsúhlasenie  projektov v rámci aktuálnych výziev

Programu rozvoja vidieka 2014-2020                                                                       /starosta/

6.Žiadosť Mariána Mandúcha a manž. Evy, č.84, o odkúpenie pozemkov

vo vlastníctve Obce Tesáre                                                                                       /starosta/

7.Návrh na usporiadanie pozemkov Urbárska obec Tesáre                                          /starosta/

8.Návrh na odpredaj pozemkov pod hrádzou vo vlastníctve obce formou

obchodno - verejnej súťaže parc. č. 1034/13, 1034/14, 1034/18                               /starosta/

9.Návrh na zameranie a vysporiadanie pozemkov pod cestou k cintorínu                  /starosta/

10.Žiadosť o schválenie otváracích hodín pohostinstvo F. Ďurina                                /starosta/

11.Informácia o dotácii z MŠ SR na udržanie kapacity Materskej školy                      /starosta/

12.Diskusia                                                                                                                   

13.Záver

 

       Na zasadnutie pozývam:

-poslancov OcZ

-hlavného kontrolóra

-členov komisii OcZ

-občanov obce Tesáre

-zástupcov občianskych združení pôsobiacich v obci

 

   V Tesároch 18.11. 2015                                  

                 

Daniel Bago

                                                                                                                starosta obce

Aktuálny rok 2015

kultura

Katarínsky plesVytlačiť
 


 
 

Upútavky na oznamy

DOTAZNÍK

dot.jpg

DOTAZNÍK PRE VYPRACOVANIE INTEGROVANEJ STRATEGIE MIESTNEHO ROZVOJA /CLLD/ LEADER ZA OBEC TESÁRE
Dotazník vyplniť TU


viac...


 

Projekt Zachráňme Kokošovský kostolík  

podporený nadačným fondom Telekom pri nadácii Pontis :

 

Ciele projektu

Cieľ projektu č. 1:

Obnoviť strechu veže a plechových častí kostolíka a opraviť vonkajšie omietky kostolíka v Kokošovej

Cieľ projektu č. 2:

Zorganizovať aktivity na záchranu Kokošovského kostolíka formou zapojenia dobrovoľníkov, hasičov, turistov, poslancov OcZ a aktívnych občanov

Cieľ projektu č. 3:

V spolupráci s archívom v Topoľčanoch pripraviť a osadiť informačnú tabuľu s popisom miesta, udalostí a pamiatok

Cieľ projektu č. 4:

Zorganizovať besedu s archivárkou v miestnej ZŠ so žiakmi a občanmi obce


 

webygroup

DOTAZNÍK

DOTAZNÍK PRE VYPRACOVANIE INTEGROVANEJ STRATEGIE MIESTNEHO ROZVOJA /CLLD/ LEADER ZA OBEC TESÁRE Dotazník vyplniť TU

Katarínsky ples

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12.8.2013 je obec Tesáre monitorovaná kamerovým systémom.

Za obsah zodpovedá
webmaster


2797490

Úvodná stránka