Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Materská škola

>

Kontakt a adresa materskej školy v Tesároch

Adresa školy: č. 129, 956 21 Tesáre

Tel.: 0903 950 365
Mail: mstesare@gmail.com

Riaditeľka: Mgr. Martina Remeňová

Učiteľka: Andrea Godálová Žatková

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Naša materská škola sídli vedľa budovy obecného úradu v spoločnej budove so základnou školou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie detí v jednej triede.
Prevádzkový čas materskej školy: 7:00 - 16:00 hod.


 
Podstránky:

Aktuálne oznamy

Zber elektroodpadu v piatok 27.4.2018Vytlačiť
 

  1. Zber Elektroodpadu

 

V obci sa uskutoční zber elektroodpadu 27. Apríla 2018 od 7,30

Elektro odpad vyložte pred domy na ulicu.


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

StavanieMaja_2018_A3-A4.png

Obec Tesáre a komisia kultúry a športu vás pozýva na Stavanie mája 30.4. 2018 o 18:00. Pripravený je program a občerstvenie.


 
 

DEŇ ZEME 2018Vytlačiť
 

Na budúcu sobotu môžme spraviť niečo pre očistenie Tesárskeho chotára. Pozývame k účasti, mládež deti organizácie, všetkých ktorí chcú pomôcť vyčistiť naše okolie.deň-zeme-2018-plagát.jpg


 
 

Darujte 2% z daní deťom ZŠ a MŠ TesáreVytlačiť
 

obec ZŠ a MŠ Tesáre.JPG

Vyhlásenie na darovanie 2% z daní pre deti ZŠ a MŠ Tesáre vyhlásenie 2% za rok 2017.PDF vyhlásenie 2% za rok 2017.PDF (205.2 kB)

 
 

Obec odpredá vyradený majetok https://dom.bazos.sk/inzerat/85155899/Sprchovy-kut.phpVytlačiť
 

https://dom.bazos.sk/inzerat/85155899/Sprchovy-kut.php20180424_145307.jpg


 
 

Oznam -sťažnosti na voľne sa pohybujúcich psov v obciVytlačiť
 

pes.jpgVážení občania , chovatelia psov

chceme Vás požiadať o pozornosť pri nasledovnom ozname.

V obci sa množia sťažnosti na voľne pohybujúcich sa psov  po verejných priestranstvách. Majitelia takýchto psov si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné pri  strete psov s neznámymi osobami, no najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva  a aj psa, ktorý neútočí, ale len sa priblíži k osobe,  môže vyvolať u dieťaťa paniku a následne útok psa. Takéto strety môžu mať pre dieťa vážne psychické následky a strach so stretu s akýmkoľvek zvieraťom.

Žiadame preto všetkých majiteľov psov , ktoré sa voľne pohybujú po uliciach v našej obci, aby tomu zabránili. Obec zvýši pozornosť voľne pohybujúcim psom a bude majiteľov takýchto psov dôrazne upozorňovať a následne pokutovať.

Občanom, ktorí nezabránia voľnému pohybu psa hrozí pokuta podľa Zákona č. 282 z roku 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Obec môže  uložiť pokutu osobe, ktorá nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených alebo nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, až do výšky                165 EUR.   Zákon upravuje aj ďalšie povinnosti majiteľov psov.

Žiadam všetkých, ktorí spozorujú voľne sa pohybujúceho psa , aby toto neodkladne nahlásili na obecnom úrade  tel. 038 5378235 , 0907 749 104, mail: tesare@tesare.sk  . Ak je možné,  psa odfotili a zaslali nám čo najviac informácii o pohybujúcom sa psovi na verejnom priestranstve. Na základe takýchto informácii budeme postihovať majiteľov voľne sa pohybujúcich psov a psov ohrozujúcich osoby , najmä malé deti.

Veríme, že výzvu pochopia najmä majitelia psov aj občania,  ktorí majú zlé skúsenosti so psami na verejnom priestranstve.

V Tesároch 01.03.2018                                     

 

                                                                  Daniel Bago

                                                                  starosta obce Tesáre

Súbor na stiahnutie oznam psy.docx oznam psy.docx (15.1 kB)

 
 

Územný plán obce Tesáre zverejnené dokumentyVytlačiť
 

TESARE-8-problemy.jpg                                             

Oznámenie

o strategickom dokumente

                                                         

Obec Tesáre  oznamuje vypracovanie strategického dokumentu  „Územný plán obce Tesáre“  podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Z.z.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Tesáre“ je možné predkladať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adrese:

 

Okresný úrad Topoľčany

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Nám Ľ . Štúra  1738

95540 Topoľčany

ako aj elektronicky na adresu natalia.puterkova@minv.sk.

 

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva

https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 

na web stránke obce :

http://www.tesare.sk/download_file_f.php?id=893399

 

 

V písomnej forme je oznámenie prístupné na obecnom úrade počas úradných hodín u starostu obce.

 

 

                                                                                                       ...........................................

      Daniel Bago

      starosta obce

 

V Tesároch 09.11.2017

 

Vyvesené :                                                     Zvesené:

https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 

 

 

 

Územný plán - Prieskumy a rozbory PRIESKUMY_TESÁRE.pdf PRIESKUMY_TESÁRE.pdf (1.8 MB)

 
 

Okresný úrad - pozemkový a lesný odbor - oznámenie užívateľom poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 

traktor na poli.jpg

Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (667.4 kB)

 
 

Územný plán obce Tesáre - oznámenie o začiatku spracovávania verejnou vyhláškou 20. septembra 2017 https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare Vytlačiť
 

Obec územný plán začiatok 2017.png    O B E C   T E S Á R E

      Obecný úrad

      956 21  T E S Á R E 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                              

 

Váš list číslo/zo dňa                          Naše číslo                            Vybavuje/linka                                  Tesáre                                       

                                                                305/2017                              Ing.Grmanová  /0385378235                20.09.2017           

                                                                                                  

 

 

 

Verejná  vyhláška

 

 

        Obec Tesáre sa v záujme ďalšieho územného rozvoja  rozhodla zaobstarať Územný plán obce Tesáre. Na základe výsledkov výberového konania sa spracovateľom Územného plánu obce Tesáre stala  Ing.arch. Alžbeta Sopirová, PhD., autorizovaná architektka s kolektívom z Bratislavy.

          V zmysle uvedeného Obec Tesáre týmto spôsobom

 

o z n a m u j e

 

právnickým,  fyzickým osobám a verejnosti, že v zmysle § 19b od. 1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov začala dňom 20.9.2017  obstarávanie  Územného plánu obce Tesáre.

      V súčasnosti prebieha  zhromažďovanie podkladov potrebných na spracovanie Prieskumov a rozborov k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii. V tejto súvislosti žiadame širokú verejnosť o zaslanie námetov, požiadaviek a podkladov pre vypracovanie hore uvedenej územnoplánovacej dokumentácie.

 

 

 

 

 

                                                                                   Daniel  B a g o

                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené dňa:

 

Zvesené dňa:

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón:  + 421 - 038/537 82 35         IČO: 0000311146                            Bankové spojenie: VÚB, a.s. Topoľčany                 

Fax:        + 421 - 038/537 82 35         E-mail: tesare@tesare.sk              Číslo účtu: 12623192/0200

https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 


 
 

Spoznajte územie pod Panskou Javorinou obce MAS Sotdum získali nové mapy pre turistov a cykloturistovVytlačiť
 

Obce MAS SOTDUM získali nové mapy pre turistov a cykloturistov v projekte Spoznajte územie pod panskou Javorinou kde sumou 3000 Eur podporil nákup mapovej licencie a zhotovenie máp pre 12 obcí MAS Sotdum Nitriansky samosprávny kraj. Na projekte sme spolupracovali aj s partnermi MAS Prostějov Venkov z Moravy ČR.

Garantom a dodavateľom máp bol Cykloklub Piešťany, ktorý zabezpečoval aj značenie cyklotrás v našom regióne.

DSC_4589.JPGDSC_4592.JPGDSC_4593.JPGDSC_4594.JPGDSC_4595.JPG


 
 

Projekt Poklady Kokošovej II časť podporený z PROGRAMU OBNOVY DEDINYVytlačiť
 

Poklady-Kokošovej-II-časť.jpgImrich2.JPGImrich.JPGImrich3.jpg


 
 

Africký mor ošípaných (AMO)Vytlačiť
 


 
 

Poklady Kokošovej ukončený projektVytlačiť
 

704b49b4b1b8edbd364481e8ae91b205-1.jpg704b49b4b1b8edbd364481e8ae91b205-0.jpg„Kokošovské poklady“

je názov projektu podporený nadáciou Slovenskej sporiteľne. Chodíme okolo nich pomerne často. Berieme ich ako súčasť krajiny , niečo čo tam automaticky patrí. Kríž s pietou a sv. Imrich pred kaplnkou sv. Jána Nepomuckého v Kokošovej. Tento rok je to 250 rokov čo bol postavený kríž. Na soche sv. Imricha dátum chýba , no predpokladá sa že boli postavené približne v rovnakom čase.  Na základe podnetu Ing. Ľubomíra Janíka, ktorému nebol ľahostajný stav týchto kamenných diel, Obec Tesáre v spolupráci s pani Zuzanou Tomovou podala žiadosť na financovanie opráv týchto pamiatok. V rámci tohtoročného grantového kola programu Obce bližšie k Vám 2016 Nadácia Slovenskej sporiteľne dostala 203 žiadostí o podporu. Pre veľký počet kvalitných žiadostí bola celková suma určená na podporu navýšená z pôvodných 70-tisíc na 90-tisic eur a grant bol udelený 26 projektom (kultúrne podujatia 8, pamiatky 9, prírodné prostredie 9).Jeden grant z toho získala naša obec, vo výške 4000 eur. Nakoľko by tieto prostriedky nepostačili na reštaurovanie obidvoch pamiatok rozhodli sme sa obnoviť kríž s pietou, ktorý bol už vážne narušený. Aj na túto rekonštrukciu bolo treba zabezpečiť dodatočné finančné prostriedky aby sme mohli začať s prácami. Oslovili sme podnikateľov a  sponzorov. Reštaurovanie podporili sumou 1000 Eur Poľnohospodárske podielnické družstvo Prašice, sumou 1300 Eur p. farár Ľ. Martiny zbierkou veriacich v kostole sv. Martina v Tesároch, a iniciátor tejto obnovy Ľubomír Janík sumou 1925 Eur. Z ponúk na reštaurátorské práce bola najvýhodnejšia od Mgr. Igora Hovoriča z Dolnej Vsi neďaleko Kremnice. Tu prebehli reštaurátorské práce a kríž je opäť na svojom mieste . Osadenie prebehlo 6-8 apríla 2017. Na májové Kokošovské hody  13.5.2017 bude dielo slávnostne predstavené a odovzdané verejnosti. Je potrebné všímať si poklady ktoré nám zanechali naši predkovia. Je vzácne keď sa nájdu ľudia ktorým to nie je ľahostajné a ešte to aj podporia. Vďaka teda všetkým ktorí ste prispeli, Nadácii Slovenskej sporiteľne, Ing. Ľ .Janíkovi, Ing. J. Urminskému  PPD Prašice, pánu farárovi Martinymu Obci Tesáre a všetkým veriacim ktorí prispeli do zbierky.

Vďaka Vám je jeden „poklad Kokošovej“ zachovaný.

 

 

 

 

Pôvodný stav Súčasnosť


 
 

Spracovaný PHSR 2015-2020 schválený OcZ Uznesením č. 5/2016 zo dňa 17.3.2016Vytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka