Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Knižničný a výpožičný poriadok

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE  V TESÁROCH

 

V zmysle par. 13 ods.2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach
a Organizačného poriadku Obecného úradu Obce Tesáre , Obecné zastupiteľstvo v Tesároch vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Tesároch

 

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice Tesároch, ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

2. Knihovník zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice.

3. Obecná knižnica v Tesároch je univerzálnou verejnou knižnicou obce.
Jej zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo obce Tesáre.

4. Základným poslaním knihovníka je prostredníctvom knižnično-informačných služieb  v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

 

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Obecná knižnica- Tesáre 128

 

Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:
                    Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty

2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce.  Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné služby. Základné služby sú bezplatné.  Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

2. Základné služby knižnice sú:
- výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
- výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov

3. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, požiadaviek čitateľov .
Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

4. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.

 

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knihovník poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.

3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

 

Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

5. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

6. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knihovníka. Zriaďovateľ knižnice vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

 

Článok 7
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať.
b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

2. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky  čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

3.  Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č.  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Článok 8
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a) Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.
U osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti.
U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.

b) Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.

c) Právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.

2. Za vystavenie  čitateľského preukazu platí čitateľ registračný  poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku.

3. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

4. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

5. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa  na overenie jeho  totožnosti.

6. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1.Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku  služieb a poplatkov tohto Knižničného poriadku.

7. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 9
Druhy výpožičiek

1. Knihovník poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a  požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).

3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

 

Článok 10
Zásady vypožičiavania

1. Knihovník požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.

2.  Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac  10 dokumentov.

3.  Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je  30 dní. Knižnica môže v prípade
      potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie
výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 10  dní od dátumu predlžovania.

5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)
b) dokument si rezervoval iný čitateľ.

6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

7. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať.  Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knihovník informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.

 

Článok 11
Evidencia výpožičiek

1. Knihovník vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva :
- manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze

3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje knihovník svojím podpisom.

4. Knihovník potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

 

Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný:
a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knihovníkovi. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

 

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie. Čitateľ platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knihovník vydá čitateľovi  o zaplatení poplatku doklad.

2. Knihovník posiela čitateľovi maximálne dve upomienky.   Treťou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

3. Ak čitateľ nevráti dokument ani po druhej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

 

Článok 14
Straty a náhrady

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knihovníkovi poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

3. Knižnica požaduje nahradenie škody  niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu
b) finančnou úhradou za nevrátený dokument

4. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje Obec Tesáre. Ak  čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, Obec Tesáre si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.

 

Záverečné ustanovenia

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje zriaďovateľ obecnej knižnice.

2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť pracovník knižnice .

3. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok zo dňa 26.4 2002

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25. 05. 2013.

 

Na tomto knižničnom a výpožičnom poriadku obecnej knižnice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tesároch dňa 02.05.2013, uznesením č. 89/2013.

 

Daniel Bago
starosta obce

 

Príloha knižničného a výpožičného poriadku
Cenník služieb a poplatkov obecnej knižnice Tesáre

Súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku miestnej obecnej knižnice v Tesároch je cenník služieb.
Obecná knižnica v súlade so schválením Obecného zastupiteľstva v Tesároch stanovuje nasledovné poplatky:

- zápisné pre dospelého čitateľa          1,50 €/rok
- zápisné pre dieťa do 15 rokov:          1,-   €/rok
- poplatok za I. upomienku:                 0,50 €
                    II. upomienku:               2,-    €

- za nevrátenú knihu resp. znehodnotenú knihu – poplatok v plnej výške hodnoty knihy, alebo nahradiť kúpou novej rovnakej knihy

V Tesároch, dňa ........................................

Starosta obce Tesáre ..................................

Obecná knižnica v Tesároch ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka