Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

dodatok č.2 k VZN č. 1_2014

Schválené: 13.12.2017

Vyhlásené: 13.12.2017

Účinnosť: 29.12.2017

Dodatok č.2

 

k VZN č. 1/2014 o daniach a miestnych poplatkoch zo dňa  12.12.2014 schválený OcZ dňa 13.12.2017 uznesením č.58/2017

Tento dodatok č.2 k VZN č. 1/2014 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017  uznesením č. 58 /2017.

 

Dodatkom č.2 sa v § 23  Čl. 3 Sadzba poplatku mení nasledovne:

 

ruší sa ustanovenie :

 

Čl.3 Sadzba poplatku


Poplatník uvedený v §23 Č.1 ods.2 písm.a) ,  tj   trvalo a prechodne žijúce fyzické osoby platia  0.04246 za osobu    a   kalendárny deň .
Poplatok za kalendárny rok je to 0.04246 € x 365 = 15,5 €.

Poplatníci uvedení v §23 Č.1 ods.2 písm.b) ,  platia  0.04246 za  nehnuteľnosť   a   kalendárny deň .
Poplatok za kalendárny rok je to 0.04246 € x 365 = 15,5 €.

Poplatníci uvedení v §23 Č.l ods.2 písm.c), platia  0.08492 € za kalendárny deň
t.j.  365 x 0,08492 € je to 31,- € ročne.

nahrádza sa ustanovením:

 

Čl.3 Sadzba poplatku


Poplatník uvedený v §23 Č.1 ods.2 písm.a) ,  tj   trvalo a prechodne žijúce fyzické osoby platia  0.04521 za osobu    a   kalendárny deň .
Poplatok za kalendárny rok je to 0.04521 € x 365 = 16,5 €.

Poplatníci uvedení v §23 Č.1 ods.2 písm.b) ,  platia  0.04521 za  nehnuteľnosť   a   kalendárny deň .
Poplatok za kalendárny rok je to 0.04521 € x 365 = 16,5 €.

Poplatníci uvedení v §23 Č.l ods.2 písm.c), platia  0.09042 € za kalendárny deň
t.j.  365 x 0,09042 € je to 33,- € ročne.

Ostatné  body VZN  zostávajú v platnosti.

V Tesároch , dňa 14.12.2017          

                                                                                                          ...........................................

                                                                                                                    Daniel Bago

                                                                                                                    starosta obce

Dodatok č.2 VZN č. 1/2014 schválený dňa: 13.12.2017                            

Dodatok č.2 VZN č. 1/2014 vyvesený dňa: 14.12.2017                 

Dodatok č.2 VZN č. 1/2014 nadobúda účinnosť dňa:

ZÁSADY PRENÁJMU POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE TESÁRE, ZA UČELOM STAVANIA REKLAMNÝCH STAVIEB

ÚvodÚvodná stránka