Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačný poriadok

 


 

Organizačný poriadok
obecného úradu v TESÁROCH


V súlade s § 13 ods.4d Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel, starosta obce Tesáre vydáva tento Organizačný poriadok obecného úradu v Tesároch


Článok 1

    Obecný úrad v Tesároch je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

     Obecný úrad najmä:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií.
- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní.
- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.


Článok 2

     Okrem zabezpečovania úloh obecnej samosprávy, obecný úrad plní aj niektoré prenesené úlohy miestnej štátnej správy. Sú to úlohy a kompetencie dané  konkrétnymi zákonmi SR, ktoré je potrebné plniť na území obce v týchto oblastiach:
- financie a správa majetku
- rozvoj podnikania, ochrana spotrebiteľa
- doprava, cestné hospodárstvo, miestne komunikácie
- regionálny rozvoj
- pozemkové a lesné hospodárstvo, kataster
- stavebný úrad
- životné prostredie
- verejné obstarávanie
- školstvo, mládež, telesná kultúra
- kultúra
- sociálna politika
- ochrana pred požiarmi
- civilná ochrana a krízové riadenie
- obrana štátu
- sťažnosti a kontrola v obci

 


Článok 3

     Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Článok 4

 

    Organizačný poriadok obecného úradu vymedzuje jeho vnútornú organizáciu, zodpovednosť a rámcové pracovné náplne jednotlivých organizačných útvarov a zamestnancov tak, aby obecný úrad mohol kvalitne a efektívne zabezpečovať všetky činnosti spojené so životom a rozvojom obce.


Článok 5

 

    Na obecnom úrade je dvojstupňové riadenie:
1.) starosta obce
2.) odborní zamestnanci


Článok 6

 

    Členenie a úlohy organizačných útvarov obecného úradu
   
    Obecný úrad sa vnútorne člení na tieto útvary:

1) Sekretariát, ekonomika, financie, majetok obce, personálne a mzdové otázky
- účtovníctvo
- fakturácia, finančné operácie
- výkazy a štatistika
- majetok a inventarizácia, evidencia
- finančné operácie medzí obcou a školami a príspevkovými organizáciami
- vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov
- hotovostný platobný styk, vedenie pokladne
- sekretárske práce
- overovanie listín a podpisov
- vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
-  zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov

 

2) Evidencia nehnuteľnosti , evidencia obyvateľstva, stavebný úrad, dane a poplatky, kultúra
- podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta
- zabezpečovanie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného zastupiteľstva, príprava rokovaní OZ a VZN
- vyhlasovanie v miestnom rozhlase, obecná informačná tabuľa
- kultúra, knižnica, občianske a spoločenské záležitosti
- odpadové hospodárstvo v obci
- údržba komunikácii, verejných priestranstiev, obecných budov
- požiarna ochrana
- správa cintorína, evidencia hrobových miest
- aktivačné práce nezamestnaných
- vedenie personálnej a mzdovej agendy
- evidencia a zabezpečovanie miestnych daní a poplatkov
- evidencia obyvateľstva, trvalé pobyty, voličské zoznamy
- evidencia a vybavovanie sociálnych pomoci, opatrovateľské služby
- evidencia podnikateľov, živnostníkov a podnikateľských prevádzok
- evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí.
- činnosť na úseku územného plánu a stavebného poriadku
- spolupráca s katastrom nehnuteľnosti
- evidencia nehnuteľnosti v obci, evidencia domov a stavieb
- činnosť na úseku majetko-právnych vzťahov
- ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav


Článok 7

 

     Súčasťou tohto organizačného poriadku je Organizačná schéma obecného úradu Tesáre.


Článok 8

 

    Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizačná schéma obecného úradu TESÁRE
Príloha organizačného poriadku

 Starosta obce   
- je najvyšším výkonným orgánom obce
- je volený občanmi v priamych voľbách
- je štatutárnym  zástupcom obce v :
  a) majetko-právnych vzťahoch
  b) pracovno-právnych vzťahoch zamest-
Obecné zastupiteľstvo
-  je najvyšším zastupiteľským orgánom
   obce
-  skladá sa zo 7 poslancov, ktorí sú 
    volení  v priamych voľbách občanmi
    obce                                         
      nancov obce.
- je správnym orgánom v administratívno-
  právnych vzťahoch
- riadi, organizuje a kontroluje činnosť
  zamestnancov obecného úradu

Obecný úrad
- je výkonným orgánom starostu obce aj
  obecného zastupiteľstva
- zamestnanci sú zamestnancami obce vo
  verejnej službe
- zabezpečuje administratívne, organizačné
  a ekonomické veci orgánov obce
- zabezpečuje plnenie úloh podľa zákonov
  SR, vnútorných predpisov obce a roko-
  vaní orgánov obce.

 

Zamestnanci obecného úradu
-  zamestnanec pre ekonomiku
  financie, majetok obce, prípravu VZN
  a rokovaní obecného ,zastupiteľstva    a mzdové a personýlneotázky
- zamestnanec pre dane, poplatky,
  evidenciu obyateľstva a  inú
  administratívnu prácu obyvateľstva,
- zamestnanec pre komunálny
  servis a aktivačné práce v obci
- odborní zamestnanci ZŠ
- odborní zamestnanci MŠ
-zamestnanec ŠJ
-zriadenec OcÚ
-upratovačka

 

 


Hlavný kontrolór obce
- je zamestnancom obce 
- vykonáva kontrolu plnenia úloh vyplý-
  vajúcich z rozpočtu obce, vedenia účto-
  vníctva
- kontroluje účtovníctvo, pokladničné
  operácie, nakladanie s majetkom obce
- vypracúva stanoviská k návrhu rozpočtu
  obce a záverečnému účtu
- zúčastňuje sa na rokovaniach obecného
  zastupiteľstva s hlasom poradným

Komisie a poradné orgány
- sú poradné, iniciatívne a kontrolné
  orgány starostu a OZ
- sú zložené z poslancov a občanov obce

 

Komisie:
1) komisia ekonomika, školstva           a sociálnych vecí
2) komisia, kultúry a športu
3) komisia výstavby,  životného prostredia a verejného poriadku


Subjekty riadené obcou
- Základná škola v Tesároch
- Materská škola v Tesároch
- Školská jedáleň
- Obecná knižnica
-Obecný futbalový klub
-Dobrovoľný hasičský zbor

 

 Personálne obsadenie funkcie a zložiek obecného úradu

 


I. Starosta obce: Bago Daniel         

II. Obecné zastupiteľstvo:   1) Ing. Uhlár Viliam
  2) Ing. Bagová Mária
  3) Döményová Janka
  4) Hronkovič Jozef
  5) Manduchová Ľubomíra
  6) Toman Miroslav
  7) Urminský Ľuboš

III. Hlavný kontrolór obce:  Ing. Urminská Valéria
IV. Zamestnanci obecného úradu:

 

         A: Obecný úrad 
             1) samostatná referentka                                     -        Ing. Grmanová Dana
  2) samostatná referentka                     -         Rožeková Monika
       2) zriadenec OcÚ                                                -        Manduch Štefan
       4) upratovačka OcÚ                                            -        Beňová Marta

  
B: Základná škola

 

             1) riaditeľka  ZŠ                                          -   Mgr. Šutková Erika
       2) učiteľka    ZŠ                                                  -   Mgr. Duchovičová Iveta
       3) vychovávateľka ZŠ                                         -   Bc.  Bagová Zdenka
       4) upratovačka ZŠ                                               -   Beňová Marta


C: Materská škola

 

             1) riaditeľka    MŠ                                          -   Mgr. Holečková Lucia
       2) učiteľka       MŠ                                              -   Bc. Fiantoková Janka
       3) upratovačka MŠ                                              -   Beňová Marta

D: Školská jedáleň

             1) vedúca jedálne                                          -   Mgr. Šutková Erika
       2) kuchárka                                                         -   Blaškovičová Marta
      

 

 

 

V. Komisie obecného úradu:
a) Komisia ekonomika, školstva a sociálnych vecí

 

  1) Ing. Uhlár Viliam - predseda
  2) Ing.Bagová Mária
  3) Mgr.Brišková Michaela
  4) Mgr.Chrkavá Mária
  5)  Mgr.Šutková Erika

b)  Komisia, kultúry a športu             1) Ing. Bagová Mária
  2) Döményová Janka
  3) Manduchová Ľubomíra
  4) Toman Miroslav
  5) Ďuráková Agáta
  6) Ďuráková Martina
                                                      7) Grman Martin
  8) Grman  Tomáš
  9) Grmanová Katarína
  10) Lieskovcová Erika
  11) Píšťanská Terézia
  12) Smatanová Mária
  13) Uhlárová Renáta
 

 

c)Komisia výstavby,  životného prostredia a verejného poriadku
1) Hronkovič Jozef
2) Ing. Polonská Monika
3) Ing. Grmanová Kristína
4) Ďurák Bohuš
5) Ondrejka Róbert
6) Mgr. Gregorík Peter
     
VI. Obecný futbalový klub - zodpovedný :  Bc. Janík Ján


VII. Obecná knižnica – zodpovedná:    Mgr. Lichá Anastázia

 


VIII. Dobroľný hasičský zbor – zodpovený:  Bago Andrej


dňa 01.03.2013
Daniel Bago - starosta obce Tesáre


Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie uznesením č................../2013 dňa ..............................


 
ÚvodÚvodná stránka