Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tesáre.

Územný plán obce Tesáre - oznámenie o začiatku spracovávania verejnou vyhláškou 20. septembra 2017 https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare Vytlačiť
 

Obec územný plán začiatok 2017.png    O B E C   T E S Á R E

      Obecný úrad

      956 21  T E S Á R E 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                              

 

Váš list číslo/zo dňa                          Naše číslo                            Vybavuje/linka                                  Tesáre                                       

                                                                305/2017                              Ing.Grmanová  /0385378235                20.09.2017           

                                                                                                  

 

 

 

Verejná  vyhláška

 

 

        Obec Tesáre sa v záujme ďalšieho územného rozvoja  rozhodla zaobstarať Územný plán obce Tesáre. Na základe výsledkov výberového konania sa spracovateľom Územného plánu obce Tesáre stala  Ing.arch. Alžbeta Sopirová, PhD., autorizovaná architektka s kolektívom z Bratislavy.

          V zmysle uvedeného Obec Tesáre týmto spôsobom

 

o z n a m u j e

 

právnickým,  fyzickým osobám a verejnosti, že v zmysle § 19b od. 1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov začala dňom 20.9.2017  obstarávanie  Územného plánu obce Tesáre.

      V súčasnosti prebieha  zhromažďovanie podkladov potrebných na spracovanie Prieskumov a rozborov k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii. V tejto súvislosti žiadame širokú verejnosť o zaslanie námetov, požiadaviek a podkladov pre vypracovanie hore uvedenej územnoplánovacej dokumentácie.

 

 

 

 

 

                                                                                   Daniel  B a g o

                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené dňa:

 

Zvesené dňa:

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón:  + 421 - 038/537 82 35         IČO: 0000311146                            Bankové spojenie: VÚB, a.s. Topoľčany                 

Fax:        + 421 - 038/537 82 35         E-mail: tesare@tesare.sk              Číslo účtu: 12623192/0200

https://enviroportal.sk/skSK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tesare

 

Územný plán obce Tesáre - verejné prerokovanie Scan1.PDF Scan1.PDF (66.6 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka