Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tesáre.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠVytlačiť
 

mš pred oknami.JPGO B E C   T E S Á R E

Obecný úrad

956 21  T E S Á R E 

Obec Tesáre

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vypisuje výberové konanie

 na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy v Tesároch č.129, 956 21 Tesáre

 

Kvalifikačné predpoklady

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných    zamestnancoch  a o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov    v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov   a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,

- minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti

 

Iné kritériá a požiadavky

- organizačné a riadiace schopnosti,

- znalosť príslušnej legislatívy,

- práca s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)

- bezúhonnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov

- prihláška do výberového konania,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,

- potvrdenie  o dĺžke pedagogickej činnosti,

- profesijný životopis (vrátane   písomného a telefonického kontaktu),

- návrh koncepcie rozvoja školy,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca,

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z      o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením

„Výberové konanie riaditeľ ZŠ Tesáre – neotvárať!“ na adresu: Obec Tesáre, č.128, 95621 Tesáre, alebo osobne na Obecný úrad v Tesároch najneskôr do 15. januára 2019,

do 12:00 hod.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom ktorí spĺňajú požadované predpoklady najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Tesároch 03.12.2018

 

                                                                                                                      Daniel Bago                                                                                                                         starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka