Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN č.1/2017 o určení prevádzkového času

Schválené: 30.3.2017

Vyhlásené: 31.3.2017

Účinnosť: 14.4.2017

Obec Tesáre podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017

Obce Tesáre

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Článok 1

Predmet úpravy

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje :

 pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce,
podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.

 2. Toto VZN neurčuje:
a) čas predaja na trhoviskách,
b) čas ambulantného predaja,
c) čas konania hudobných produkcií.

Článok 2

Základné pojmy

 Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku podľa osobitného zákona.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Podnikateľom pre účely tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

 Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom.

 

 

Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu. 

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzková doba“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby. 

Osobitným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie takého časového rozpätia pre neurčený a neurčitý okruh fyzických a právnických osôb, ktoré majú v určenej lokalite mesta zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého sa v prevádzkarni vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje živnosť. 

Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu. 

Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie, spev a pod. 

Nočným pokojom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný pokoj je od 22.00 h. do 06.00 h. 

Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe pozvania alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba). 

Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom pre účely tohto VZN sa rozumie každé rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja, pričom na uvedené sa nevzťahuje právna úprava ochrany zdravia pred hlukom podľa osobitného predpisu. 

Článok 3

Povinnosti vo vzťahu k prevádzkarni 

Prevádzkovateľ (poskytovateľ služieb) najneskôr v deň začatia živnosti prevádzkareň zvonka viditeľne označí spôsobom tak, ako určujú osobitné predpisy.
Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný zabezpečiť, aby pri  činnosti prevádzky okrem iného: bola dodržiavaná určená prevádzková doba,
nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom.

 

 Článok 4 

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

Podnikateľ si sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť podľa nasledovných  kritérií: 

- v rozpätí od 6,00 h do 22,00 h v prevádzkach s predajom tovaru alebo poskytujúcich služby,  v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar a pod.),

-  v rozpätí od 00,00 h do 24,00 h  v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské  služby,

- v rozpätí od 00,00 h do 24,00 h v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného   ubytovania  s prevahou služieb ubytovania,

- v rozpätí od 00,00 h do 24,00 h v   s predajom tovaru a poskytujúcich služby

Prevádzková doba v  prevádzkach určených v ods. 1.,  ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy, pódiá a pod.), je pre časť takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí od 6,00 h do 24,00 h. 

Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb v obci v čase vianočných sviatkov, t. j.  od 15. 12. príslušného kalendárneho roka do 2. 1. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená. Prevádzkovatelia musia konať v súlade so zákonníkom práce. 

 Prevádzkový čas počas kultúrnych podujatí:

z dôvodu konania mimoriadneho a neverejného podujatia pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum) sa prevádzkový čas v  čase konania podujatia určuje od 06,00 h do 05,00 h, z dôvodu konania nepravidelného a  verejného podujatia s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou   mimo územia pre bývanie prevádzkový čas sa v  čase konania podujatia určuje od 06,00 hod. do 04,00 h.

      Prevádzkovateľ koná v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

 Článok 5

Obmedzenie prevádzkového času

 V prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne, nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby, vykoná starosta, poverený zamestnanec alebo hlavný kontrolór obce kontrolu, o čom vyhotoví úradný záznam.
Starosta, poverený zamestnanec alebo hlavný kontrolór obce v prípade opodstatnenosti narušenia pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, nedodržiavaním prevádzkovej doby podľa tohto VZN, ohrozením bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne vyzve podnikateľa – prevádzkovateľa prevádzkarne alebo inú zodpovednú osobu za prevádzku na vykonanie nápravy.
V prípade, že v prevádzkach došlo v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch k opakovanému protiprávnemu konaniu spáchanému v súvislosti s prevádzkou na úseku ochrany verejného poriadku, rušenia nočného pokoja a občianskeho spolunažívania, obmedzuje sa prevádzkový čas na maximálny rozsah od 06,00 do 22,00 hod na obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov.
Za opakované protiprávne konanie v zmysle odseku 1 sa nepovažuje protiprávne konanie spáchané v priebehu jedného dňa.
Spáchanie protiprávneho konania v zmysle odseku 1 oznamuje obec prevádzkovateľovi zariadenia písomne do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní priestupku alebo od udelenia sankcie za spáchanie priestupku v blokovom konaní v zmysle osobitného zákona.
Obmedzenie prevádzkového času oznamuje písomne obec Tesáre prevádzkovateľovi zariadenia. Obmedzenie prevádzkového času je účinné od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie prevádzkovateľovi doručené.

                                                                    Článok 6

Oznámenie prevádzkovej doby 

Podnikateľ oznamuje čas prevádzkovej doby zvonka prevádzky pri vchode  na viditeľnom a voľne prístupnom mieste.

Podnikateľ oznámi obci zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti prevádzky) 15 dní pred jej zrušením . 

Prevádzkovú doba je určená týmto VZN a netreba ju dodatočne schvaľovať orgánmi obce.

Prevádzkovú dobu oznámia obci a svoje prevádzky označia aj jestvujúce prevádzky do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto VZN.

Článok 7

Kontrolná činnosť 

 Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN vykonávajú tieto orgány: 

starosta, alebo poverený zamestnanec.

 Článok 8

Sankcie

 Porušenie ustanovení tohto VZN je možné Obcou Tesáre  sankcionovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov.
Za porušenie čl. 3. tohto VZN môže obec uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,78 €. Pokuta je príjmom obce.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Tesáre č.1/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Tesáre bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tesároch dňa 30.03. 2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

                                                                                  Daniel Bago

                                                                                  Starosta obce Tesáre

 

Vyvesené pred schválením: 13.3.2017

Zvesené: 30.3.2017

Vyvesené po schválení v OcZ: 3.4.2017

Zvesené po schválení v OcZ: 20.4.2017

 

 

 

ZÁSADY PRENÁJMU POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE TESÁRE, ZA UČELOM STAVANIA REKLAMNÝCH STAVIEB

ÚvodÚvodná stránka