Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia a nakladania z majetkom obce Tesáre

Obecné zastupiteľstvo v Tesáre v zmysle § 11 odds. 4 písmena a) zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tesáre

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČL. 1
Úvodné ustanovenie
Obec Tesáre (ďalej len obec) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch a na základe týchto Zásad samostatne hospodári s vlastným majetkom a príjmami.
Tieto zásady hospodárenia upravujú práva a povinnosti obce Tesáre, Obecného úradu Tesáre (ďalej len obecný úrad) pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, jeho spravovanie, nakladanie s pohľadávkami, majetkovými právami a cennými papiermi obce.

ČL. 2
Vymedzenie pojmov

1. Majetok obce tvoria:
a) nehnuteľné veci,
b) hnuteľné veci, vrátane finančných prostriedkov,
c) pohľadávky
d) iné majetkové práva.

2. Správa majetku obce určuje, že
a) obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom
správcu majetku obce ( správca majetku obce)
b) tvorí súhrn oprávnení a povinnosti správcu k tej časti majetku, ktorú mu
obec zverila do správy, alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.

3. Správca majetku obce sú obecné organizácie, ktorým bol majetok obce zverený do
správy.

4. Obecné organizácie sú rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou podľa
osobitných predpisov (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

5. Prenechanie majetku do užívania je oprávnenie dať majetok do nájmu, prenájmu a
vypožičanie majetku.

6. Zostatková cena je rozdiel medzi obstarávacou cenou majetku a celkovou výškou
odpisov z tohto majetku zahrnutých do nákladov.

7. Návratná finančná výpomoc predstavuje návratný finančný príspevok poskytnutý z
prostriedkov obce na určený účel s určením úroku za poskytnuté finančné
prostriedky a dobu splatnosti v súlade s týmito zásadami.

8. Prípady hodné osobitného zreteľa sú možnosti, v ktorých by bolo neprimerane tvrdé
postupovať v zmysle zákona vytvárajúceho trhové prostredie (napr. Prevody
majetku na verejnoprospešné účely a pod.) alebo by tým vznikli neprimerané
vysoké náklady (napr.Prevody pozemkov nízkej výmery alebo hnuteľných vecí
nízkej hodnoty). Osobitný zreteľ musí byť uvedený v „Zámere“ a v konečnom
schválení prevodu majetku obecným zastupiteľstvom zdôvodnený. Zámer previesť
majetok takýmto spôsobom, musí
byť zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce (www.tesáre.sk)
Obecné zastupiteľstvo rozhodne troj-pätinovou väčšinou všetkých poslancov.

ČL. 3
Nakladanie s majetkom obce

S majetkom obce sú oprávnení nakladať :
a) Obecné zastupiteľstvo v Tesároch ( ďalej len Obecné zastupiteľstvo)
b) Starosta obce Tesáre

1. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.

2. Všetky právne úkony spojené s nakladaním majetku obce musia mať písomnú
formu.

ČL. 4
Nadobudnutie majetku obce

1. Obec môže nadobudnúť nehnuteľný majetok v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov od fyzických alebo právnických osôb odplatne alebo bezplatne
a to :
a) zmluvou ( kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, zámennou zmluvou alebo
inou)
b) prevodom z majetku štátu zo zákona podľa osobitných predpisov (zákon
č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov).
c) inou právnou formou.

2. Nadobudnutie nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu OZ okrem prevodu
zo zákona.

3. Cena odplatne nadobudnutého majetku sa určuje dohodou, pričom orientačná cena
majetku je určená podľa všeobecne záväzných predpisov.

4. Hodnota bezplatne nadobudnutého majetku je určená podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.

5. O nadobudnutí hnuteľného majetku rozhoduje:
a) starosta obce - hodnota majetku je do 1 659,69 eur
b) obecné zastupiteľstvo nad obstarávaciu hodnotu majetku 1 659,69 eur


DRUHÁ ČASŤ

PREVODY VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE

ČL.5
Postup pri prevode vlastníctva majetku obce

1. Prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecného
zastupiteľstva.

2. Prevody vlastníctva majetku obce, ak zákon o majetku neustanovuje inak, sa vykonávajú :
a) na základe verejnej obchodnej súťaže
b) priamym predajom
c) dobrovoľnou dražbou

3. Spôsob a podmienky prevodu vlastníctva určí obecné zastupiteľstvo.

4. Zámer predať majetok obce a spôsob predaja sa zverejní vždy na úradnej tabuli, na
internetovej stránke obce (www.tesare.sk) a v regionálnej tlači.

5. Cena za prevod majetku obce sa určuje dohodou, najmenej však za cenu určenú
podľa osobitného predpisu ( vyhláška č.492/2004 Z. z. O stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov).

6. Určenie ceny majetku obce pre účely jeho prevodu zabezpečí obecný úrad.

7. Ustanovenia odsekov 3. a 5. sa nepoužijú v prípadoch prevodov majetku obce
uvedených v § 9 a ods. 8 zákona o majetku obcí.


ČL. 6
Verejná obchodná súťaž

1. Verejná obchodná súťaž sa použije, ak všeobecná hodnota majetku určená podľa
osobitného predpisu presiahne hodnotu 2 500 eur
2. Zadefinovanie predmetu verejnej obchodnej súťaže a súťažné podmienky pre každý
konkrétny prípad spracuje, zverejní a organizačne zabezpečí jeho
vyhodnotenieObecný úrad Tesáre.
3. Podmienky verejnej obchodnej súťaže sa zverejnia na úradnej tabuli, na
internetovej stránke obce Tesáre a iným obvyklým spôsobom, minimálne na 15 dní
pred uzávierkou na podanie návrhu. Jeden navrhovateľ môže predložiť len jeden
súťažný návrh, v opačnom prípade bude zo súťaže vylúčený. Podmienky súťaže
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov vykonáva súťažná komisia, ktorú určí
obecné zastupiteľstvo.
5. Obecný úrad predloží OZ na schválenie vyhodnotenie súťaže s návrhom na prevod
vlastníctva.
6. Obecný úrad v zmysle uznesenia OZ pripraví návrh zmluvy o prevode vlastníctva.

 


7. Zmluvu musí kupujúci podpísať najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia.
V prípade, že kupujúci zmluvu do uvedenej lehoty nepodpíše, potom obecný úrad
o tejto skutočnosti informuje obecné zastupiteľstvo, ktoré môže rozhodnúť o zrušení
uznesenia o prevode majetku.
8. Kúpnu cenu za prevod majetku kupujúci uhradí na účet obce najneskôr do 30 dní
od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ak po uplynutí tejto lehoty
nebude kúpna cena uhradená, obecný úrad o tom informuje obecné zastupiteľstvo,
ktoré môže rozhodnúťo zrušení uznesenia o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
kupujúcemu, čo bude mať za následok odstúpenie obce od zmluvy.
9. Kúpna zmluva obsahuje ustanovenie o práve predávajúceho na odstúpenie od
zmluvy.
10.O vyhlásení verejnej obchodnej súťaže môže rozhodnúť obecné zastupiteľstvo aj
v prípade, že všeobecná hodnota majetku určená podľa osobitného predpisu
nepresiahne 2 500 eur.
11.Na prípady neuvedené v tomto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 281
a následne ustanovenia Obchodného zákonníka.


ČL. 7
Dražba

Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon ( zák. č.527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov).


ČL. 8
Priamy predaj

1. Priamy predaj sa môže použiť, ak všeobecná hodnota majetku určená podľa
osobitného predpisu nepresiahne 2 499,99 eur. Zámer predať majetok týmto
spôsobom schvaľuje OZ.
2. Určenie hodnoty majetku pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu
OZ staršie ako 6 mesiacov.
3. Prevody vlastníctva majetku priamym predajom sa musia vykonať najmenej za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku určenej podľa osobitného predpisu.
4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní.
5. Zverejnenie obsahuje adresu navrhovateľa, kontakt na zodpovedného pracovníka
obce, identifikáciu nehnuteľnosti, minimálnu cenu, účel využitia majetku, lehotu na
doručenie cenových ponúk záujemcov.
6. Cenová ponuka záujemcov musí obsahovať identifikáciu záujemcov, predmet kúpy,
účel využitia, cenovú ponuku, že nie je osobou v zmysle § 9 a) ods. 6 alebo ods. 7
zákona č.138/1991 Z. z. O majetku obci v znení neskorších predpisov.
7. Doručené cenové ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v ods. 6
alebo budú doručené po stanovenej lehote, budú z priameho predaja vylúčené.
Jeden záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku, v opačnom prípade bude z
vyhodnotenia cenových ponúk vylúčený.
8. Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk vykonáva komisia, ktorú určí OZ.
9. Obecný úrad predloží OZ na schválenie vyhodnotenie ponúk záujemcov s návrhom
na prevod vlastníctva.
10.Obecný úrad v zmysle uznesenia OZ pripraví návrh zmluvy o prevode vlastníctva.
11.Zmluvu musí kupujúci podpísať najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia.
V prípade, že kupujúci tak neurobí, obecný úrad o tom informuje OZ, ktoré môže
rozhodnúť o zrušení uznesenia o prevode vlastníctva nehnuteľnosti kupujúcemu.

12.Kúpnu cenu za prevod majetku kupujúci uhradí na účet obce najneskôr do 30 dní
od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ak po uplynutí tejto lehoty
nebude kúpna cena uhradená, potom obecný úrad o tejto skutočnosti informuje OZ,
ktoré môže rozhodnúť o zrušení uznesenia o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
kupujúcemu, čo bude mať za následok odstúpenie obce od zmluvy.

13.Kúpna zmluva obsahuje aj ustanovenie o práve predávajúceho na odstúpenie od
zmluvy.

14.Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú,
alebo právnickú osobu uvedenú v § 9a) ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.


ČL . 9
Iné prevody

1. Ustanovenia čl. 6, 7 a 8 sa nepoužívajú pri prevode:
a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
c) podielu obce, ktorým sa realizuje predkupné právo
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 500 eur
e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne OZ
troj-pätinovou väčšinou prítomných poslancov.

2. Cena za predaj pozemkov podľa ods.1, písmeno b) a e) sa určuje dohodou. Cena za
predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy do výmery 100 m2 sa
určuje vo výške 4 € za m2 pre tých žiadateľov, vrátane ich právnych predchodcov,
ktorí najmenej 15 rokov vlastnia na týchto pozemkoch stavby charakteru rodinné
domy, garáže, hospodárske budovy a nádvoria rodinných domov.

3. Prevody nehnuteľnosti hodné osobitného zreteľa podľa ods. 1 písmena e) sú:
a) prevody ( prevod nehnuteľnosti vo verejnom záujme, prevod nehnuteľnosti zo
zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu – súdu, pozemkového
úradu a pod.
b) vecné práva (predkupné právo, odplatné vecné bremeno, bezplatné vecné
bremeno).

4. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť troj-pätinovou väčšinou všetkých
poslancov aj o iných prípadoch hodných osobitného zreteľa ako sú uvedené v
ods. 3.

5. V prípadoch prevodov nehnuteľnosti určených podľa osobitného zreteľa sa zriadi
vecné bremeno
na spätný prevod za rovnakých podmienok na dobu 10 rokov ( predkupné právo
obce).


TRETIA ČASŤ
NÁJOM MAJETKU OBCE


Čl. 10
Postup pri nájme a vypožičaní majetku obce

1. Obec môže prenechať zmluvu o nájme, alebo pôžičke vypracovanú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, fyzickým alebo právnickým osobám
majetok, ktorý dočasne nepotrebuje.

2. Obec je povinná pri prenechaní majetku do užívania postupovať v súlade so
všeobecnými právnymi predpismi. V záujme transparentnosti uplatní pri prenechaní
majetku do užívania postupy primerane podľa čl. 6 a 8 a to najmenej za také
nájomné, za aké sa v tom čase obvykle v obci prenechávajú do nájmu na dohodnutý
účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.

3. Ustanovenie ods.2 sa nevzťahuje na nájom majetku :
a) ktorého zostatková cena je nižšia ako 1000 eur
b) ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom
mesiaci
c) v prípadoch nájmu majetku hodných osobitného zreteľa, o ktorých OZ
rozhodne troj-pätinovou väčšinou prítomných poslancov.

4. Prípady nájmu stavieb a nebytových priestorov hodné osobitného zreteľa sú
nebytové priestory pre účely sociálnych, školských, zdravotníckych a iných
verejnoprospešných služieb, nebytových priestorov, pri ktorých bola ukončená doba
nájmu a nájomca má záujem o jej predĺženie.

5. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a obsahuje najmä:
a) identifikáciu zmluvných strán
b) presné určenie majetku
c) účel nájmu; nájomca je povinný dodržiavať účel nájmu dohodnutý v zmluve
d) spôsob užívania stavieb a nebytových priestorov
e) dobu užívania stavieb a nebytových priestorov
f) podmienky užívania, výšku odplaty, ktorá sa určuje z 1 m2 na rok
g) právo prenajímateľa a povinnosť nájomcu uzatvoriť dodatok k zmluve,
prípadne novú zmluvu, z dôvodu schválenia nového predpisu (zákona)
o ocenení nehnuteľnosti, alebo v prípade novelizácii zásad hospodárenia
s majetkom je schválená iná minimálna cena za nájom
h) podmienky prenechať užívanie obecného majetku ďalšiemu subjektu; platí
zásada, že nájomca nesmie dať predmet nájmu, ani jeho časti do podnájmu
ďalšej osobe bez súhlasu obecného zastupiteľstva
i) podmienkou súhlasu prenajímateľa alebo požičiavateľa s vykonaním
stavebných úprav na predmete nájmu alebo výpožičky musí byť v súlade so
stavebným zákonom; stavebné úpravy môže nájomca vykonať len
s predchádzajúcim písomným súhlasom vlastníka.
Starosta obce môže na návrh komisie výstavby,životného prostredia a
verejného poriadku rozhodnúť, že vynaložené náklady na stavebné práce,
ktoré zhodnotia stavbu budú odpočítané z nájmu. Pred začatím prác nájomca
predloží žiadosť, projekt, rozpočet prác a súhlas stavebného úradu.
Po ukončení prác nájomca predloží faktúry a súpis vykonaných prác
a pracovník obce práce prevezme, o ktorých vyhotoví písomný záznam.
j) povinnosť nájomcu je vykonávať bežnú údržbu, aby nedochádzalo k znehod-
nocovaniu majetku obce; starosta obce môže na návrh komisie výstavby
životného prostredia a verejného poriadku rozhodnúť, že vynaložené náklady
na údržbu budú odpočítané z nájmu, (napríklad v prípade vykonania revízií
elektrického a plynového zariadenia, výmeny okien a pod.)
k) povinnosť nájomcu je uzavrieť zmluvu na dodávku energií
l) povinnosť nájomcu je zaplatiť pri podpise nájomnej zmluvy zálohu na nájom
vo výške dvojmesačného nájmu,
m) povinnosť nájomcu podieľať sa na nákladoch za spotrebu energií za užívanie
spoločných priestorov podľa podielu prenajatej plochy k ploche spoločných
priestorov
n) povinnosť nájomcu podieľať sa na upratovaní spoločných priestorov
o) pri nájme pozemku povinnosť nájomcu je po ukončení nájmu uviesť
pozemok do pôvodného stavu
p) prípadné sankcie za porušenie podmienok zmluvy
r) povinnosť spísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do
užívania.

6. Obec nemôže prenechať majetok obce do užívania formou priameho nájmu
fyzickým a právnickým osobám uvedených v § 9 a ods. 6 a 7 zákona 138/1991
Z. z.
7. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5
týchto Zásad hospodárenia s majetkom obce Tesáre.


Čl. 11
Cena za nájom

1. Cena za nájom nebytových priestorov sa určuje dohodou za 1 m2 na rok.
2. Ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa dohodnú osobitne v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Ceny za prenájom pozemkov sa určujú dohodou za 1 m2 na rok. Cena sa odvíja od
ceny obvyklej.


Čl. 12
Iné formy nakladania s majetkom obce

1. Všetky iné formy nakladania s majetkom obce podliehajú schváleniu OcZ. K iným
formám nakladania s majetkom patria:
a) vklady majetku obce do základného imania právnických osôb
b) nákup a odpredaj cenných papierov
c) poskytovanie návratných finančných výpomoc
d) použitie návratných zdrojov financovania – čerpanie úveru
e) zriadenie záložného práva
f) iné záväzky a pohľadávky

2. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na krytie kapitálových
výdavkov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPRÁVA MAJETKU OBCE


Čl. 13
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok

1. Prebytočný majetok je taký majetok, ktorý obec trvale nepotrebuje na plnenie
svojich úloh.
2. Neupotrebiteľným majetkom je taký majetok, ktorý pre svoje úplne opotrebenie,
poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť
svojmu účelu.
Za majetok, ktorý neslúži k účelu sa považujú budovy a stavby, ktoré je potrebné
odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby.
3. Nepotrebný majetok určuje ústredná inventarizačná komisia menovaná starostom.
4. K rozhodnutiu o prebytočnosti a nevyužitiu majetku obce musí byť priložený
doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.
5. V jednotlivých prípadoch, na základe odporúčania likvidačnej komisie rozhoduje o
nehnuteľnom majetku OcZ. Pri hnuteľnom majetku do 200 eur rozhoduje starosta,
nad 200 eur rozhoduje OcZ.
6. Pri nakladaní s majetkom obce v prípade prebytočnosti nepotrebného majetku
a v prípade škôd, ktoré na ňom vznikajú zriadi starosta likvidačnú a škodovú
komisiu ako poradný orgán starostu.

Čl. 14
Pohľadávky a iné majetkové práva obce

1. Právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami obce má
obecný úrad, ktorý ho zabezpečuje v zmysle zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Na žiadosť dlžníka zo závažných dôvodov, je možné pohľadávku celkom alebo z
časti odpustiť. Rozhodne o tom OcZ.

3. Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno
pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.

4. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou
činnosťou.

5. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, môže obec dočasne upustiť od jej
vymáhania, musí však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala, alebo
nezanikla.

6. Len čo zaniknú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, obec je
povinná vykonať všetky úkony na jej vymáhanie.

7. Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

8. Pri nakladaní s inými majetkovými právami obce sa primerane použijú ustanovenia
jednotlivých odsekov tohto článku, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

9.Informácia o hospodárení s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce sa
raz ročne predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Čl. 15
Evidencia majetku obce

Majetok obce sa eviduje v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Evidenciu majetku obce vedie obecný úrad.
ČL. 16
Inventarizácia majetku obce

1. Inventarizácia majetku sa vykonáva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Na vykonanie inventarizácie starosta ustanoví ústrednú inventarizačnú komisiu
a dielčie inventarizačné komisie.
3. Skutočné stavy majetku obce zisťujú dielčie inventarizačné komisie fyzickou
inventúrou. Zistené skutočnosti sa zapíšu do inventúrnych súpisov.
4. Po skončení každej inventúry dielčia inventarizačná komisia vyhotoví
inventarizačný zoznam, v ktorom uvedie okrem ostatných zistení aj úhrn
inventarizačných rozdielov a návrhy opatrení.
5. O návrhoch na vykonanie inventarizačných rozdielov rozhodne starosta obce na
základe odporúčania ústrednej inventarizačnej komisie.
6. Informácia o výsledkoch inventarizácie majetku obce raz ročne sa predkladá OZ.


ČL. 17
Povinné zverejňovanie zmlúv obce
Podľa zákona 546/2010 Z. z. o povinnom zverejňovaní zmlúv, ktorým sa dopĺňa zákon 40/1964 (Občiansky zákonník), v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obec je povinná zverejňovať zmluvy. Pod zmluvou sa rozumie aj dohoda, dodatok k zmluve resp. k dohode (ide o dvoj a viacstranové písomné právne úkony, na základe ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú majetkové práva a povinnosti).

 

PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 17
Spoločné ustanovenia

1. Evidenciu žiadosti o prevod vlastníctva majetku vedie obecný úrad. Žiadosť musí byť písomná, odôvodnená, vlastnoručne podpísaná, s uvedením účelu, na ktorý má žiadateľov záujem o nehnuteľnosť po prevode využiť.

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

Zásady schválilo obecné zastupiteľstvo v Tesároch 5.októbra 2011

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 27.10.2011

Daniel Bago
starosta obce


 


 
ÚvodÚvodná stránka